The Effect of Asymmetries on Non-neutral Plasmas

X